missgien.log
Zoeken

Bush blundert door
07 november 2004, 10:03 uur
Bewijzen tegen Saddam zijn zoek
Bewijzen voor de misdaden van Saddam Hoessein in Irak zijn massaal verdwenen of onbruikbaar geraakt. Het gaat daarbij niet alleen om belangrijke documenten, maar ook om massagraven. Dit zegt de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) in een rapport over Irak.
De organisatie verwijt met name de Amerikaanse troepen en de Iraakse overheid grove nalatigheid. Volgens HWR bestaat nu de kans dat Saddam en zijn handlangers hun straf grotendeels ontlopen.
HRW stelt dat er nooit een goed plan is geweest om alle voor Saddam en zijn handlangers belasttende documenten op te sporen, te verzamelen en te archiveren. Veel stukken zijn door de betrokkenen vernietigd, door plundering verdwenen of bij bombardementen verloren gegaan. Stukken die wel verzameld werden zijn vaak zo slecht en ondeskundig behandeld dat ze niet meer bruikbaar zijn. Nog steeds is er geen centraal archief van alle materiaal.
HRW wijst er verder op dat in dertig jaar onder het bewind van Saddam tussen 250.000 en 290.00 mensen in Irak zijn verdwenen. Er zijn tot nu toe 259 massagraven ontdekt. Van die graven hebben er 55 een vluchtige beoordeling gekregen. Bij twee zijn de echte werkzaamheden begonnen.
Door ondeskundige opgravingen in het verleden en slechte identificatie zijn duizenden lichamen uit de graven ’verloren gegaan’, aldus HRW. Om welke personen het ging en hoe zij aan hun einde zijn gekomen, valt niet meer na te gaan. Dus kunnen ze ook niet meer als bewijsmateriaal gebruikt worden.
HRW wijst erop dat de plaatsen van massagraven niet worden bewaakt. [Bron: ANP]

[Link: dossier Irak bij HRW]