[ links]   []   [archief]   [index]

Archeologieplan 2004-2007 vastgesteld

Op 16 juni heeft het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen het archeologieplan 2004-2007 vastgesteld. Aanleiding voor de nota 'Nieuwe gronden voor archeologisch beleid' waren de ontwikkelingen op het gebied van archeologie en de komende Wet op de Archeologie. Door deze ontwikkelingen krijgen gemeenten een sleutelrol toebedeeld op het gebied van archeologie.
In het nieuwe plan staat een aantal actiepunten om kwaliteit, zekerheid, openbaarheid en financiering van de archeologie in Vlaardingen te waarborgen.

Kwaliteit en zekerheid
In het nieuwe beleid komt er extra aandacht voor kwaliteit. Na overleg met de Rijksinspectie zal de gemeente Vlaardingen de procedures en verantwoordelijkheden op het gebied van archeologie vastleggen en een certificering bij de Rijksinspectie aanvragen.
De gemeente wil verder dat vanaf 2004 bij alle grondwerken een archeologische vergunning, een archeologische paragraaf of een bindend archeologisch advies aangevraagd wordt. Hierin moeten de archeologische voorwaarden opgenomen worden. In 2004 is ook de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart klaar. Deze kaart kan men bijvoorbeeld raadplegen bij voorgenomen bouwwerkzaamheden om te zien of de kans groot is dat er archeologische informatie in de betreffende grond zit.
In het nieuwe beleidsplan staat verder dat het archeologisch archief in 2005 volledig op orde is en digitaal beschikbaar zal zijn. Ook het depot is dan volledig op orde.

Openbaarheid
De resultaten van de archeologische werkzaamheden moeten openbaar en toegankelijk zijn voor de bewoners van Vlaardingen. Daarvoor is het van belang dat de vondsten goed bewaard blijven en dat er aandacht is voor archeologie in de cultuureducatie onder andere in samenwerking met het Vlaardings Museum.

Financiering
De kosten van het archeologisch onderzoek bij een grondwerk moeten betaald worden door de bodemverstoorder. Dit is bijvoorbeeld degene die ergens wil gaan bouwen. Voor bodemverstoorders die zelf de kosten van archeologisch onderzoek niet kunnen opbrengen, wordt aan andere oplossingen gewerkt. Het College van B&W heeft een brief gestuurd aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen om te vragen om de instelling van een fonds.
Bodemverstoorders die zelf de kosten van het archeologisch onderzoek niet kunnen opbrengen zouden een beroep kunnen doen op dit fonds.
Verder zal de Gemeente nagaan of in de volgende planperiode (2005-2010) van de Investeringssubsidie Stedelijke Vernieuwing met deze middelen een voorziening gecreŽerd kan worden om dit soort kosten mee te dekken.

Bron: Gemeente Vlaardingen , 19 juni 2003