[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

"Jaarverslag 2002 - Rijksinspectie voor de Archeologie (RIA)"

Jaarverslag 2002 - Rijksinspectie voor de Archeologie (RIA)
trefwoorden: beleid - Rijksinspectie
De Rijksinspectie voor de Archeologie (RIA) is officieel ingesteld op 1 november 2001.

... Belangrijke conclusies, aanbevelingen en andere aspecten die naar de mening van de RIA de aandacht verdienen zijn in het verslag benadrukt in de blauwgemarkeerde tekstgedeelten.

Er is voor een uitvoerige verslaglegging gekozen omdat dit eerste jaar van de RIA in meerdere opzichten interessant en enerverend was. Dit had alles te maken met het feit dat de RIA een nieuw fenomeen is, zowel als onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen als binnen het archeologische veld en nog in een constituerende fase verkeert. ...

... liberalisering betekent dat naast de huidige vergunninghouders (gemeenten, universiteiten en de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek) voortaan ook bedrijven en andere instellingen archeologisch veldwerk mogen verrichten, zij het onder strikte voorwaarden. ...

... Het interimbeleid heeft er toe bijgedragen dat de zorg voor het archeologisch erfgoed in elk geval in kwantitatief opzicht is verbeterd en dat er inderdaad een bont palet aan uitvoerders is ontstaan. ...

... In 2002 kwam de RIA dan ook een aantal voorbeelden tegen van slecht uitgevoerde booronderzoeken, op grond waarvan volgens de KNA ontoelaatbare selectieadviezen waren verstrekt. ...

... werd in de loop van 2002 duidelijk dat zich op het vlak van deponering een acuut probleem ontwikkelde omdat de gemeentelijke en provinciale depots nog onvoldoende toegerust bleken om de vondsten en documentatie van bedrijven en universiteiten in ontvangst nemen, te beheren en te ontsluiten conform de eisen van de KNA. ...

... moest inderdaad worden geconstateerd dat alle bekeken PvE’s in meer of minder mate tekortkomingen
vertoonden. ...

Het verslag in pdf-formaat is bijna 50 pagina's groot (red.)

Lees verder bij het Ministerie van Onderwijs
Cultuur en Wetenschappen
(maart 2003) *pdf-document