Reacties[Vorige] [Project 0] [Volgende]

Archeologische studie zet Hoep Noord op kaart

Noordhollands Dagblad, 190503
Archeologische opgravingen in de nieuwbouwwijk Hoep Noord tonen aan dat het noordelijk deel van onze provincie veel eerder bewoond werd dan tot dusver is aangenomen. Zeker waar het de nabije omgeving van Schagen betreft.
Een en ander staat in het eindrapport van het Archeologisch Diensten Centrum (ADC) uit Bunschoten. Deze instantie heeft gedurende enkele weken eind vorig jaar oudheidkundig bodemonderzoek verricht in de Hoep Noord, nabij de Nes en in de nabijheid van de spoorwegovergang waar momenteel het asielzoekerscentrum (azc) is ingericht.

Steentijd
Eerder al had stadsarcheoloog Frans Diederik aangetoond dat er sporen zijn die teruggaan tot de Steentijd, de IJzertijd, de Bronstijd en de Middeleeuwen. Bevindingen die het ADC nu volledig onderschrijft. De algemene conclusie luidt dat de bodem van Hoep Noord een archeologisch bodemarchief herbergt dat een nieuwe dimensie toevoegt aan de geologische geschiedschrijving van de Noordkop. Het rapport: 'Bewoningssporen uit genoemde perioden zijn zeer bijzonder voor de directe omgeving van Schagen. Wel waren uit deze tijdsspanne nederzettingen bekend uit oostelijk West-Friesland en Texel maar men veronderstelde dat de rest van noordelijk Noord-Holland gedurende deze periode onbewoond was. Dit onderzoek toont onomwonden aan dat er in de toekomst vaker sporen uit deze periode te verwachten zijn'.
Verrassende conclusies kortom en daar blijft het niet bij. Naast het talrijke aardewerk, de talloze botten en beenderen van dierlijk slachtafval en dikke bodempakketten schelpenmateriaal zijn er ook enkele concrete vondsten gedaan. Bij de aanleg van een waterleidingsysteem ten behoeve van het asielzoekerscentrum (azc) aan de Nes is een puntgave waterput ontdekt uit de zestiende eeuw. Het ondergrondse reservoir bevond zich op een diepte van anderhalve meter en was opgebouwd uit houten planken die bij elkaar werden gehouden door gevlochten wilgentenen. De herkomst van de put is niet bekend. Aangenomen wordt dat zowel de fundamenten als de waterput verband houden met aangrenzende sporen van de boerderij uit de zeventiende eeuw die verderop richting Nesbewoner Cor Hoogland werden gevonden. Daar werd eveneens een waterput aangetroffen, echter deze was opgetrokken uit rode baksteen en was gefundeerd op een houten wagenwiel. Vlakbij deze bron troffen archeologen vier bakstenen poeren aan, evenals een stuk muur, ploegsporen en middeleeuws aardewerk. Bij nadere bestudering van grondlagen werd ook de vroegere aanwezigheid aangetoond van oude sloten, paalgaten en dichtgegooide kuilen met allerlei botmateriaal erin.

Nesdijk
Tot slot heeft het professionele spitwerk op de toekomstige kruising Vliedlaan/Nes de aanwezigheid bevestigd van de Oude Nesdijk, de waterstaatkundige voorloper van de latere Westfriese Omringdijk. De Oude Nesdijk gaat volgens het ADC terug tot de twaalfde eeuw en moest de inwoners van Schagen beschermen tegen overstromingen van de omringende zee die toen nog vrij spel had rondom de Magnusveste. Deze theorie strookt met de datering van gevonden voorwerpen uit de periode hierna. Booronderzoek en veldkartering hebben aangetoond dat er vanaf de dertiende eeuw bewoning is geweest langs de Nesdijk', staat in het ADC-eindrapport. Daarbij wordt echter opgemerkt dat het om primitieve vormen ging en dat toenmalige bewoners zich daarbij terugtrokken op terpen.


Reacties

naam

email

website

Je reactie:

gegevens onthouden   gegegevens vergeten

   

[html toegestaan]