[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Cultuurnota 2005-2008 (1)

Advies Cultuurnota 2005-2008 (1)
Raad voor Cultuur
Met het uitbrengen van zijn Vooradvies en de daarbij behorende sectoranalyses heeft de Raad voor Cultuur op 14 april jl. het startschot gegeven voor de voorbereidingen van de nieuwe Cultuurnota 2005-2008. In dit Vooradvies geeft de raad aan waar wat hem betreft de prioriteiten voor het cultuurbeleid van de komende tijd zouden moeten liggen. De raad baseert zich daarbij onder meer op de 12 deelanalyses waarin per sector een uitvoerig beeld wordt geschetst van de huidige situatie, verwachte ontwikkelingen worden getraceerd en mogelijke toekomstperspectieven worden geschetst.
De landsdelen en grote steden hebben culturele profielen opgesteld waarin voor de verschillende regio’s de stand van zaken in de cultuursector wordt beschreven. De Raad voor Cultuur heeft de culturele profielen betrokken in het Vooradvies en de sectoranalyses.

De sectoranalyses zijn beschreven in twaalf hoofdstukken: letteren; theater; film; media; muziek en muziektheater; dans; amateurkunst; bibliotheken; monumenten en archeologie; landschapsarchitectuur, architectuur en stedenbouw; archieven; musea; beeldende kunst en vormgeving