[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Sporen bronstijd langs A2 bij Zijderveld

Sporen bronstijd langs A2 bij Zijderveld
Utrechts Nieuwsblad, 170403
Langs de A2 ter hoogte van Zijderveld zijn archeologen van Archol BV, verbonden aan de faculteit archeologie van de Universiteit Leiden en in opdracht van Rijkswaterstaat op zoek naar naar mogelijk interessante sporen uit het verleden. Het onderzoek wordt begeleid door de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in Amersfoort.
Contractmanager A. van Zalinge van de ROB vertelt dat er bij Zijderveld inmiddels sporen aangetroffen die mogelijk uit de midden-bronstijd (circa 1800-1050 vC en de vroege ijzertijd (800-500 vC) dateren.
Het archeologisch onderzoek is nodig omdat de A2 verbreed gaat worden, tot tweemaal drie en mogelijk zelf tweemaal vier rijbanen.
Bij het onderzoek worden vier meter brede en circa vijftig meter lange sleuven gegraven. Met een graafmachine wordt laagje voor laagje de klei weggeschaafd in de hoop aardewerk, bot of vuursteen te vinden. Om te weten hoe diep de sleuven moeten worden, worden de wanden nauwlettend bestudeerd.
In de diverse laagjes klei die in de wanden zichtbaar worden, vallen soms de meer donkere lagen duidelijk op. Dat zijn de zogeheten vegetatiehorizonten. Dat betekent dat gedurende een bepaalde periode geen klei in het gebied meer werd afgezet. Het gebied liep niet meer onder water, er ontstonden gras en rietvelden en de hogere gedeelten begroeiden met wilgen en elzenbroekbossen.
De vergane plantenresten zorgen voor de donkere kleuring. Het aantreffen van dergelijke lagen is voor archeologen een indicatie dat het landschap in ieder geval de mogelijkheden tot bewoning bood.
Dat er langs de opritten van de A2 daadwerkelijk in de prehistorie wat gebouwd is, reconstrueren de archeologen uit de donkere verkleuringen op de bodem van de sleuven. Deze verkleuringen zijn ontstaan door weggerotte paaltjes of grotere kuilen die gevuld raakten met andere grond.
Tot nu toe zijn sporen van mogelijke bijgebouwtjes, een mogelijke waterput en diverse hekwerken uit de bronstijd of de vroege ijzertijd aangetroffen.
Omdat er geen huisplattegronden zijn gevonden en evenmin grote hoeveelheden huishoudelijk afval, zoals scherven en verbrand bot, is het volgens de archeologen aannemelijk dat de sleuven zijn gegraven in de randzone van de prehistorische bebouwing waarvan de resten al halverwege de jaren zestig werden aangetroffen aan de overkant van de A2 zoín 200 meter van de huidige opgravingen. Er zijn daar toen de sporen van een 32 meter lange boerderij uit de midden-bronstijd gevonden, ook werden resten gevonden van diverse kleinere bijgebouwen en een veel sporen van hekwerken. Die hekken gaven de locatie van het erf aan en dienden om kleinvee binnen bepaalde delen te houden, en de beesten uit de akkers te weren. Uit een minder oude bewoningsfase de vroege ijzertijd, werd eveneens een huisplattegrond ontdekt.
Eind deze week worden de sleuven bij Zijderveld weer dicht gegooid, maar het onderzoek is dan nog niet voltooid. In verschillende Leidse laboratoria worden de grondmonsters nog onderzocht.